Իսպաներենում, եթե հիշում եք, բոլոր բայերը` և՛ կանոնավոր, և՛ անկանոն, բաժանվում են 3 խմբի, ստորև մատչելի կերպով ներկայացված են այդ 3 խմբի  բայերի խոնարհման ձևերը կանոնավոր բայերի համար, ինչպես նաև անկանոն մի քանի բայի խոնարհում: Վերջում տեղադրված են գործնական հանձնարարություններ:

Bases de conjugación de verbos en Presente de Indicativo

Advertisements